Wackersberger Sternenhimmel
Wackersberger Sternenhimmel
Blitzschlag an der Sunntratn bei Gaißach am 30.7.2017